events@night.today

Regulamin

Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Gości z witryny night.today w szczególności reguluje:
warunki logowania;
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
Witryna night.today– witryna internetowa działająca pod adresem night.today
Usługodawca, Administrator danych – Damian Wilda PRICEEL prowadzący działalność gospodarczą pod nazwąDamian Wilda PRICEEL, z siedzibą w 62-817, Skarszew, Skarszew 38, 9680941610, REGON 302729776, Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki, events@night.today
Gość - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę ze Usługodawcą poprzez zalogowanie się;
Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Witryny internetowego należy wysyłać na adres e-mail events@night.today

Dane osobowe
Zalogowanie się poprzez Google lub Facebook jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Gościa przez Usługodawcę oraz podmiot uprawniony przez Usługodawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Witryna stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Gościa będą przetwarzane w celu przekazania właścicielom klubów jako uczestnik danego wydarzenia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
Administratorem danych osobowych jest Damian Wilda PRICEEL prowadzący działalność gospodarczą pod nazwąDamian Wilda PRICEEL, z siedzibą w 62-817, Skarszew, Skarszew 38, 9680941610, REGON 302729776, Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki
Dane osobowe Gościa chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej przywołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest Usługodawca.

Informacje dodatkowe
Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się, aby urządzenia za pomocą których Gość korzysta ze witryny, spełniały co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:
Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej
Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
Posiadanie przez Klienta konta e-mail, w tym konta w Google lub Facebook
Zgodnie z niniejszym regulaminem po dołączeniu do wydarzenia podane dane w tym imię, nazwsiko oraz mogą zostać wykorzystane jako przedmiot listy gości na danym wydarzeniu. Gość ma również możliwośc Obserwowania danego Miejsca, aby był informowany o nowościach z zakresu danego Miejsca.
Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Zmiany w regulaminie:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Gość zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu.
Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Gości korzystających ze Witryny przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na dołączone wydarzenia.


Polityka prywatności

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi night.today i w jaki sposób może je wykorzystywać?
Night.today będzie wykorzystywał (jak również zbierał informacje) o swoich użytkownikach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Po dołączeniu do wydarzenia, dane (imię, nazwisko) zostaną przekazane właścicielom klubów. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny. Okazjonalnie witryna night.today wykorzystuje pliki „Cookies”, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie informacji "cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.
Witryna night.today nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności - odbiorców i użytkowników list e-mailingowych, uczestników badań w ankietach czy osób biorących udział w konkursach. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do działania serwisu. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpiczenia
Witryna night.today zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Gości zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników night.today na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: events@night.today